tầm quan trọng của dòng chảy trong nhà máy homeworld atelie