làm thế nào tôi có thể tìm thấy mỏ đá granit ở tamilnadu